ثبت نام در مجله
ورود به پنل کاربری
مهلت ارسال مقالات

آخرین مهلت ارسال مقالات برای دوره ۱ -شماره ۴ -زمستان ۱۴۰۲:

(تمدید شد)

 
بانک ها و نمایه ها

civilica

tpbin

magiran

56454

jref-fa

Irindexing

Untitled

 

 

قوانین

قانون بین المللی کپی رایت

 این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت BY: Creative Commons  می‌باشد.

قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار

این نشریه تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

open access
دسترسی آزاد به مقالات نشریه
 
DOAJ
 
بررسی مشابهت ساختاری موضوعات حوزه مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شهید چمران اهواز و مطابقت با این حوزه در ایران و جهان
دوره 1، شماره ۳، ۱۴۰۲، صفحات 53 - 66
نویسندگان : شهناز خادمی زاده* 1 ، رقیه قضاوی 2 ، مریم آقائی 3 ، ماهان خادم 4

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش¬شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی مشابهت ساختاری موضوعات حوزه مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شهید چمران اهواز و مطابقت با ایران و جهان انجام شد. پژوهش از نوع مطالعات کاربردی علم سنجی به شمار می رود. جامعه آماری را پژوهش¬ های مرتبط با رشته مهندسی کامپیوتر که در پایگاه Web of Science توسط پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران و کل جهان تشکیل می¬دهند. برای شباهت ساختاری موضوعات نیز به منظور تعیین میزان هم‌سویی پژوهش‌های هریک از حوزه‌های مهندسی کامپیوتر در دانشگاه شهید چمران اهواز با کشور ایران و جهان، از شاخص مشابهت ساختاری موضوعات استفاده شده-است.جهت انجام روش خوشه¬بندی و با توجه به حجم داده¬ها و قابلیت نرم¬افزارهای موجود، خوشه¬بندی به وسیله نرم¬افزار وسویور انجام گردید. با مقایسه درصد مشابهت ساختاری بین دانشگاه شهید چمران اهواز با ایران و جهان، مشاهده شده ¬است که هم ¬راستایی پژوهش ¬ها در ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز با پژوهش ¬های جهانی حوزه مهندسی کامپیوتر بسیار کم است که پیشنهاد می ¬شود بین گروه ¬های مهندسی کامپیوتر در ایران ارتباط بیشتری از طریق جلسات هم ¬اندیشی برقرار شود تا دلیل کم بودن همسویی پژوهش¬ های انجام شده در ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز با موضوعات جهانی این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
مشابهت ساختاری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز، علم سنجی، ایران.